KNJIGOVODSTVO I RAČUNOVODSTVO

Knjigovodstvene usluge

 • Financijsko knjigovodstvo s glavnom knjigom
 • Robno i materijalno knjigovodstvo
 • Knjigovodstvo kupaca i dobavljača
 • Obračun plaća i naknada plaća djelatnicima
 • Vođenje blagajne
 • Knjiga URA i Knjiga IRA
 • Obračun PDV-a
 • Obračun putnih naloga
 • Obračun amortizacije
 • Izrada svih izvješća za Poreznu upravu
 • Izrada godišnjih obračuna i financijskih izvještaja (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala, bilješke uz financijske izvještaje)
 • Vođenje svih evidencija za obrtnike i druge fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost u skladu s propisima o porezu na dohodak
 • Prijava poreza na dohodak
 • Usluge vođenja platnog prometa za komitente
 • Ostali poslovi prema zahtjevu korisnika